323 )ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์ คร้ังที่ 35

ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์ คร้ังที่ 35วันพุธที่  21  มกราคม  2558  เวลา  09.30 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบัลลังก์เกมส์  ครั้งที่  35  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ตำรวจชุมชน  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  เยาวชนในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุม  ณ  บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาล  เพื่อกำหนดการจัดงานกีฬาซึ่งได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่  14-18  กุมภาพันธ์ 2558  มี  8  ประเภทกีฬา  1.ฟุตบอลชาย  2.ฟุตบอลหญิง  3.เซปักตระกร้อ  4.  วอลเล่ย์บอลชาย  5.วอลเล่ย์บอลหญิง  6.เปตองชาย  7.เปตองหญิง  8.แชร์บอลหญิง  จัด  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  โดยกำหนดส่งรายละเอียดใบสมัครไม่เกินวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2558  เวลา  12.00  น.  และทำการจับสลากในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  13.30 น.  และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ  จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

ข่าว ณ วันที่ 21 ม.ค. 58 เวลา 17:05 น. โดย super