309 )งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลบัลลังก์เทศบาลตำบลบัลลังก์  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  ณ  บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลโดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทยเป็นประธาน  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในงานมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง  ตำรวจชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์เข้าร่วมงานวันเด็กเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  และให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิด  สติปัญญา  และการแสดงออกมากขึ้นตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า  “ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต”  ทั้งนี้มีเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  8  ศูนย์  เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง  8  โรงเรียน  รวม  796  คน  และขอขอบคุณผู้นำทั้ง  19  หมู่บ้านนำอาหารเครื่องดื่มมาให้เด็กๆ  ได้รับประทานกัน  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก  จึงได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  ขึ้นและปีนี้จัดเป็นปีที่ 2

ข่าว ณ วันที่ 09 ม.ค. 58 เวลา 11:56 น. โดย super