301 )โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์วันพุธที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานในพิธีเปิดงาน  “โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ”  กิจกรรมอบรมด้านอาชีพ  ตามเจตนารมณ์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  จึงได้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ  คือ  กลุ่มจักรสาน  กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน  กลุ่มทำดอกไม้จันทน์  กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า  รวมทั้งด้านนันทนาการด้วยการรวมกลุ่มกลองยาว  และกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การถ่ายทอดวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลาน  ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสงเคราะห์  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมื่อได้รับความเดือดร้อน  โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องที่  และผู้สูงอายุทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  บริเวณด้านหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 24 ธ.ค. 57 เวลา 17:41 น. โดย super