299 )โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ประจำปี ๒๕๕๘วันอังคารที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  ประจำปี  ๒๕๕๘  เพื่อส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี  จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา  สพข.๓  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานในพิธี  มีผู้นำหมู่บ้าน  พี่น้องชาวบ้านกระดาน  บ้านโนนทองพัฒนาเข้าร่วมโครงการ  พร้อมรับฟังและลงมือปฏิบัติในแปลงนาข้าวที่ได้เตรียมไว้  ณ  บ้านกระดาน  หมู่ที่ ๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรในตำบลได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมดินในการปลูกข้าว

ข่าว ณ วันที่ 23 ธ.ค. 57 เวลา 17:30 น. โดย super