298 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗วันจันทร์ที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง  ปลัดเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑๒  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเข้าเวรยามบริการประชาชวงเทศกาลปีใหม่  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ –  ๔  มกราคม  ๒๕๕๘  พร้อมทั้งการประชุมด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ  เพื่อพี่น้องประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ  โดยเทศบาลตำบลบัลลังก์  จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อเป็นการพูดคุยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเทศบาลต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 22 ธ.ค. 57 เวลา 14:27 น. โดย super