293 )กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ หมู่ ๑-๑๙

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ หมู่ ๑-๑๙เทศบาลรตำบลบัลลังก์  ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  หมู่ที่ ๑-๑๙  ด้วยความหว่งใยจากร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  นายเคลื่อน  งิมขุนทด  ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์  วัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ได้พบปะพูดคุย  รับฟังปัญหา  และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้สูงอายุ  และผู้พิการ   มีการร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน  พร้อมทั้งมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ  และผู้พิการด้วย  ซึ่งการเยี่ยมบ้านในครั้งนี้อาจจะไม่สามารถไปครบทุกหลังคาเรือน  แต่ก็ยังห่วงใยและจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่มีปัญหาต่อไป 

ข่าว ณ วันที่ 17 ธ.ค. 57 เวลา 9:52 น. โดย super