289 )ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์

ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ วันจันทร์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  นายเคลื่อน  งิมขุนทด  ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวเปิดการประชุม  มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  แจ้งผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุว่าขณะนี้ได้เริ่มดำเนินงานแล้ว  และขอขอบคุณผู้สูงอายุที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ณ  วัดเขาประตูชุมพล  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมนี้ในที่ประชุมยังได้พูดคุยและกำหนดวันออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุ  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ก็จะมีถุงยังชีพที่จะนำไปมอบให้และการช่วยพัฒนาบ้านด้วยการทำความสะอาดรอบตัวบ้านให้ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อที่จะลงไปด้วย  ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนั้นเพื่อรับทราบความเป็นอยู่  การดำเนินชีวิต  และการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับผู้สูงอายุ  ไม่ว่าจะเป็น  การทำน้ำยาล้างจาน  การจักรสาน  การทำไม้กวาด  การถักแห  การเล่นดนตรีพื้นบ้าน  สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดให้ลูกหลานได้  และเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว ณ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 9:09 น. โดย super