288 )การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเขาประตูชุมพลจังหวัดชัยภูมิ

การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเขาประตูชุมพลจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  พร้อมด้วยกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ  ๘๗  พรรษา  ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  วัดเขาประตูชุมพล  ตำบลบ้านไร่  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวข้างต้น  มีตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวน  ๕๐  คน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เพื่อปฏิบัติธรรม  และการให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ  มีการให้ความรู้การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ  และหลังเกษียณอายุ  การส่งเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสภาพแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญา  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและส่งเสริมอาชีพที่ครบวงจร  สามารถพึงตนเองได้

ข่าว ณ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เวลา 17:09 น. โดย super