287 )ประชุมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลลัลลังก์

ประชุมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลลัลลังก์วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการจัดทำโครงการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ กล่าวเปิดการประชุมมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภา สมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น พร้อมนี้นายกเทศมนตรียังได้แจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาลให้ผู้นำได้ทราบถึงการดำเนินงาน การประสานโครงการ เพื่อพัฒนาตำบลบัลลังก์  พร้อมทั้งขอบคุณผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยกันพัฒนา และถ้ามีช่องทางที่สามารถของบประมาณสนับสนุนก็จะเร่งประสานงานต่อไป.

ข่าว ณ วันที่ 11 ธ.ค. 57 เวลา 15:15 น. โดย super