279 )โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๗วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  “การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง”  ประจำปี  ๒๕๕๗  โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  พร้อมนี้ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อโครงการดังกล่าว  ในการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นักเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่ง  พี่น้องชาวตำบลบัลลังก์  ที่มาร่วมอบรม  ณ  วัดโพธิ์ตาสี  บ้านโพธิ์ตาสี  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบัลลังก์  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ย. 57 เวลา 9:17 น. โดย super