274 )ประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

ประชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗วันอังคารที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายเคลื่อน  งิมขุนทด  ประธานชมรมกล่าวเปิดการประชุมโดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ได้แจ้งการดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุว่ามีหนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการในเร็วๆนี้  และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะสร้างพร้อมกันจึงขอแจ้งให้ทราบ  และการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางระยะจากบ้านสระตะเฆ่ถึงป้ายตำบลก็อีกสัก ๒ เดือนก็จะดำเนินการต่อ พร้อมนี้ในวาระประชุมยังแจ้งเกี่ยวกับการจัดงานปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ  ซึ่งจะเกี่ยวในวันอังคารที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗   กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่จะดำเนินการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ก็มีอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การฝึกจักสานไม้ไผ่  แห  การถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  “วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเผยแพร่ดนตรีพื้นบ้าน  กลองยาว  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  กิจกรรมด้านอาชีพ  และการจัดงานเทศน์มหาชาติ  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุทุกท่านที่ร่วมประชุม

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ย. 57 เวลา 9:23 น. โดย super