240 )การประชุมเครือข่ายป้องกันยาเสพติดตำบลบัลลังก์

การประชุมเครือข่ายป้องกันยาเสพติดตำบลบัลลังก์วันอังคารที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ร่วมประชุมเครือข่ายป้องกันยาเสพติด  ณ  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีคณะกรรมการศูนย์แต่ละตำบลเข้าร่วมประชุม ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  เน้นการประสานงานในเครือข่าย  มีการจัดเวรยาม  และการป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชน/หมู่บ้าน  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนควรได้รับการแนะนำ  การให้ความรู้ด้านยาเสพติด  จึงเห็นควรให้มีความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  ของทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนของเรา

ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 57 เวลา 16:50 น. โดย super