232 )การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สองไหล่ทาง เทศบาลตำบลบัลลังก์

การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สองไหล่ทาง เทศบาลตำบลบัลลังก์ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายก  ที่ปรึกษา  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ผอ.กองช่าง  ได้ลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานเพื่อปรับภูมิทัศน์ตามไหล่ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ช่วงที่   ๒  จากโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่-ป้ายเขตทางเข้าตำบลบัลลังก์  เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ป้องกันอุบัติเหตุ  และป้องกันปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้  การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร  โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากนายสมนึก  มะโนน้อม  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย  ให้ยืมเครื่องจักรคือรถแม็คโค  ๑  คัน  รถแทรกเตอร์  ๑  คัน  และกำลังพล  ๒  นาย  เพื่อนำมาทำงานให้อย่างเต็มขีดความสามารถ  ในนามเทศบาลตำบลบัลลังก์  ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลโคกสวายที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรและกำลังพล  และขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

ข่าว ณ วันที่ 14 ต.ค. 57 เวลา 8:00 น. โดย super