224 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เดินหน้าประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เดินหน้าประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯวันจันทร์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เพื่อเข้าเยี่ยมคำนับพันเอกธนศักดิ์  มิตรภานนท์  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่  ๖ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมจัดทำหนังสือโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน  ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้รับการตอบรับจากผู้บังคับการกรมทหารราบที่  ๖  อย่างดียิ่ง  พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์แนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน  และแนวทางการขอรับการสนันสนุนงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ย. 57 เวลา 8:36 น. โดย super