220 )ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจัดทำแผนเสนอโครงการเสนอนายกรัฐมนตรี

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจัดทำแผนเสนอโครงการเสนอนายกรัฐมนตรีวันพุธที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อทำแผนพร้อมประชาคมหมู่บ้าน  รวบรวมให้นายกเทศมนตรีนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ดำเนินการประสานและส่งโครงการต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 17 ก.ย. 57 เวลา 14:35 น. โดย super