1435 )การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตําบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ในกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองช่างฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นักพัฒนาชุมชนฯ และนักวิชาการเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ทันห้วงเวลาที่กำหนด  (1 มิถุนายน 2563) ณ  ห้องรับรองเทศบาลตําบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทยการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ค. 63 เวลา 17:19 น. โดย super