1367 )นายกเทศมนตรี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสีมาธานีแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ย. 62 เวลา 16:05 น. โดย super