1329 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ และชี้แจงความล่าช้าและแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ

วันพฤหหัสบดีที่ 15 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ทต.บัลลังก์, เวลา 12.00 น. ตัวแทนผู้ประกอบการเข้าชี้แจงความล่าช้าและแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายกกไข่เน่าฯ และสาย บ.กุดเวียนฯ ก่อนนำเครื่องจักรเข้าทำงาน (17 ส.ค.62) ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และเวลา 13.00 น. ติดตามเร่งรัดงานขุดลอกและงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงหนองแวง ก่อนผันน้ำเข้าเก็บกัก ณ บ .หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ และชี้แจงความล่าช้าและแจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ

ข่าว ณ วันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 13:47 น. โดย super