1302 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำเสนอแผนงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย และเวลา 14.00 น. ร่วมประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ พัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง พ.ศ.2562 – 2563 โดยมี พันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2/เลขาศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำเสนอแผนงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

ข่าว ณ วันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 11:07 น. โดย super