1264 )โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันที่  23 – 24  กุมภาพันธ์  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  และพัฒนาศักยภาพในการทำงาของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีปลัดพีรญา  สัพโส  ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำหนังสือราชการต่างๆ  การรวมกลุ่มงานเพื่อระดมความรู้ด้านแนวทางการพัฒนาองค์กร  แล้วนำเสนอ  ณ  ห้องประชุมโรยัล  กรีนวัลเล่ย์  รีสอร์ท  เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานฯ เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 16:56 น. โดย super