1197 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกด้าน ของลุ่มน้ำเชียงไกร ตอนล่าง

วันที่ 5- 7 กันยายน  2561  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกด้าน ของลุ่มน้ำเชียงไกร ตอนล่าง ทั้งระบบ โดยมีผู้แทนจาก 4 อำเภอ 15 ตำบล เข้าร่วมประชุมวางแผน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวชุมชนไทยเบิ่ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีนายกเทศมนตรีร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกด้าน ของลุ่มน้ำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 07 ก.ย. 61 เวลา 11:31 น. โดย super