1180 )ประธานเปิดการประชุมโครงการแผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

วันพฤหัสบดีที่  2  สิงหาคม  2561  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการประชุมได้ให้การต้อนรับนายสรายุธ  อิ่มใจ  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้อ  กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  พร้อมด้วยนายอธิวัฒน์  ธนวุฒศิรวัชร์  หัวหน้าง่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  และเจ้าหน้าที่โครการชลประทานนครราชสีมา  ได้เปิดเวทีการมีส่วนร่วมในการสำรวจทุนชุมชน  ภายใต้โครงการวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น  20  ปี  ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)  โดยทำประวัติศาสตร์ชุมชนและแผนที่ทำมือเพื่อเรียนรู้ผลกระทบต่อชุมชนของการพัฒนาที่ผ่านมา  รวมทั้งสำรวจแหล่งน้ำในชุมชนและสำรวจทุนทางกายภาพ  ในการประชุมครั้งนี้ได้แผนบริหารจัดการน้ำของชุมชนเบื้องต้น  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมาประธานเปิดการประชุมโครงการแผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

ข่าว ณ วันที่ 02 ส.ค. 61 เวลา 15:59 น. โดย super