1173 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่การโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง การย้ายเสาไฟฟ้าฯ

วันเสาร์ที่  14  กรกฎาคม  2561 วลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนน แยกทางหลวงหมายเลข 205-บ.โนนเมืองฯ ผิวจราจรลาดยาง ASPHALT CONCRETE งานติดตั้งฐานโคมไฟถนน (ช่องจราจร 15.50 ม.) ณ กม.ที่ 12+820 บ.กุดเวียน ม.4, งานย้ายเสาไฟฟ้าฯ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการฯ และความเป็นระเบียบสวยงามเตรียมการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน otop นวัตวิถี/หมู่บ้านการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในการอุทิศที่ดินเพื่อขยายถนนตลอดเส้นทาง ณ กม.ที่ 13+950 บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 13.00 น. ตรวจงานไถกลบวัชพืชและการวางแนวการปลูกต้นไม้ 10,028 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 54 ไร่ ติดโครงการแก้มลิง 65 ไร่ ติดอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ณ ป่าสาธารณะ(ป่าโจด)บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่การโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง การย้ายเสาไฟฟ้าฯ

ข่าว ณ วันที่ 14 ก.ค. 61 เวลา 12:54 น. โดย super