1170 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ otop นวัตวิถี

วันพุธที่  11  กรกฎาคม  2561  ร้อยตรีฐนนท์ธรณฺ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ otop นวัตวิถี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วม โดยมีนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอโนนไทย เป็นผู้ดำเนินการ ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย, 14.00 น. พล.ต.ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2/รองประธานศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาค ตอ./น. เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาเร่งด่วนพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยมีผู้บังคับหน่วยฯ หัวหน้าส่วนราชการ และส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (2) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ otop นวัตวิถี

ข่าว ณ วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 8:42 น. โดย super