1167 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์

วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน  2561  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่อง  สารเสพติด  โรคเอดส์  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด  โรคเอดส์ฯ  ตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้น  และรู้จักป้องกันตัวเอง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเด็กนักเรียน  และผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น  ข้าราชการพนักงานในการเข้าร่วมรับฟัง  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและให้ความรู้เรื่องสารเสพติด โรคเอดส์

ข่าว ณ วันที่ 08 มิ.ย. 61 เวลา 13:02 น. โดย super