1162 )นายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และสำรวจเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท

วันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน หยั่งเห็นอนาคต” กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปีการศึกษา 61 โดยมีนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอโนนไทย ร่วมเป็นวิทยากรฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ให้การต้อนรับนายทยากร วงศ์ประยูร นายช่างโยธา, นายเอกธนัช บุญเรือง วิศกรโยธาแขวงทางหลวงชนบท จว.น.ม. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจเบื้องต้นเพื่อใช้ในการออกแบบเส้นทางให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ณ ถนนสายกกไข่เน่า – หนองแวง บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และสำรวจเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท

ข่าว ณ วันที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 16:20 น. โดย super