1156 )นายกเทศมนตรีเข้าพบนายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว

วันพฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าพบนายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว เพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสำหรับเลนปั่นจักรยาน ช่องทางทางเดิน/วิ่งออกกำลังกาย พร้อมที่พักคอย ถนนรอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ ความยาว 22.30 กม. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนของประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3052/อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง บ.สันกำแพง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีเข้าพบนายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว 

ข่าว ณ วันที่ 07 มิ.ย. 61 เวลา 11:15 น. โดย super