1155 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมและจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันจันทร์ที่  28  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมโดยมีพันเอกสุรชิน กาญจนจิตติ เลขานุการคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อการประปาหมู่บ้านและการเกษตร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบัลลังก์พร้อมผู้นำท้องที่ได้เสนอโครงการฯ เพื่อการประปา 18 หมู่บ้าน และเพื่อการเกษตร 32 กลุ่ม ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมประชุมและจัดทำโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไทยนิยม ยั่งยืน

ข่าว ณ วันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 16:04 น. โดย super