1118 )นายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 61

วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมโดยมีนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 61 โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ได้นำเสนอโครงการ Bullung Color Streets 4 เส้นทาง, ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำฯ 4 แห่ง และโครงการก่อสร้างเส้นทางเดิน และทางปั่นจักรยาน (Bike Lane) รอบอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 19.300 กม. 1 เส้นทาง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จากสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดฯ อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ 61

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 16:56 น. โดย super