1112 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล (ต้นแบบ)

วันพุธที่  14  มีนาคม  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิต ชินอุปราวัฒน์ ที่ปรึกษา ดร.รอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ/ผอ.สสนก./ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ,ดร.สุเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผอ.ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล (ต้นแบบ) โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 13.30 น. ร่วมสำรวจเส้นทางและสภาพแหล่งน้ำ รวมทั้งพื้นที่ปลูกมะขามเทศ เลี้ยงปลากระพง และปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ดินเค็ม ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำระดับตำบล (ต้นแบบ)

ข่าว ณ วันที่ 14 มี.ค. 61 เวลา 11:10 น. โดย super