1108 )ให้การต้อนรับนางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/เลขานุการกลุ่มจังหวัดภาค ตอ./น. ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ประธานตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงที่ 1

วันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/เลขานุการกลุ่มจังหวัดภาค ตอ./น. ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ประธานตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงที่ 1 ความยาว 2.5 กม. พร้อมคณะฯ ณ หลัก กม. ที่ 7+000 และตรวจงานวางฐานขยายสะพาน เตรียมการดำเนินงานซ่อมสร้างฯ ช่วงที่ 2 ความยาว 2.2 กม. ณ หลัก กม.11+120 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/เลขานุการกลุ่มจังหวัดภาค ตอ./น. ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) ประธานตรวจงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ช่วงที่ 1

ข่าว ณ วันที่ 09 มี.ค. 61 เวลา 13:08 น. โดย super