1089 )นายกเทศมนตรีฯ นำผลผลิตมะขามเทศของเกษตรกรตำบลบัลลังก์ราย นายสมพาน ดอนขุนทด ที่เปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาไม่ได้ผลเป็นปลูกมะขามเทศสายพันธ์เพ็ชรโนนไทย

วันอังคารที่  30  มกราคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  นำผลผลิตมะขามเทศของเกษตรกรตำบลบัลลังก์ราย นายสมพาน ดอนขุนทด ที่เปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาไม่ได้ผลเป็นปลูกมะขามเทศสายพันธ์เพ็ชรโนนไทย โดยในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการฯ ท่านนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อุดหนุนเป็นอย่างดี ทำให้ผลผลิตมะขามเทศของโนนไทยภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนของท่านนายอำเภอโนนไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 800 กก. (ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ) ณ บริเวณหน้าหอประชุมเปรมฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีฯ นำผลผลิตมะขามเทศของเกษตรกรตำบลบัลลังก์ราย นายสมพาน ดอนขุนทด ที่เปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาไม่ได้ผลเป็นปลูกมะขามเทศสายพันธ์เพ็ชรโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 14:36 น. โดย super