1084 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันพุธที่  24  มกราคม  2561  วลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมสัมมนา  โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ณ โรงแรมแคนทารี ห้องลำปลายมาศ ชั้น 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ข่าว ณ วันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 11:17 น. โดย super