1083 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับน.ส.ทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ

วันอังคารที่  23  มกราคม  2561 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่พนักงาน  และส่วนที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ/หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และคณะจากกรมพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ พัฒนาการอำเภอโนนไทยและคณะ กรุณาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการฯ สำหรับพัฒนาพื้นที่   และแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับน.ส.ทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ

ข่าว ณ วันที่ 23 ม.ค. 61 เวลา 15:26 น. โดย super