1069 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบนายชอบ สร้อยจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการฯ เพื่อส่งรายละเอียดโครงการ/งบประมาณงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561

วันพุธที่  10  มกราคม  2561  เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศฒนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าพบนายชอบ สร้อยจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการฯ เพื่อส่งรายละเอียดโครงการ/งบประมาณงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ของกรมท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และติดตามงบประมาณด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 ในส่วนของท่องเที่ยวจังหวัดฯ, เขตอารยธรรมอีสานใต้ และงบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหารือแนวทางการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวในให้ครอบคลุมระดับพื้นที่และเชื่อมโยงระดับภูมิภาค ณ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบนายชอบ สร้อยจิตต์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการฯ เพื่อส่งรายละเอียดโครงการ/งบประมาณงานด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561

ข่าว ณ วันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 14:00 น. โดย super