1021 )เป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ ไว้กับธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย

วันนี้ 25 ก.ย.60 เวลา 09.30 น. เป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ ไว้กับธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย โดยความร่วมมือของธนาคารฯ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และ ทต.บัลลังก์ ซึ่งวันนี้มีผู้มาแสดงตัวขอรับบัตรฯ ไม่น้อยกว่า 1,100 ราย ในโอกาสนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้วย จากการสอบถามได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ไม่น้อยกว่า 500 รายแล้ว และร่วมลงชื่อแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการฯ จิตอาสาฯ เพิ่มเติมเบื้องต้นในวันนี้อีกจำนวนมาก เพื่อจะนำไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาฯ ที่อำเภอฯ ต่อไป ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทยเป็นประธานมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ ไว้กับธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ย. 60 เวลา 13:37 น. โดย super