1020 )ประชุมคณะทำงานฯ จัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ

วันนี้ 22 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ จัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในฐานะคณะกรรมการฯ ได้เสนอยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการ/งบประมาณระดับพื้นที่ให้บูรณาการเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ด้วย ณ ห้องประชุมฯ อาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประชุมคณะทำงานฯ จัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ย. 60 เวลา 13:21 น. โดย super