1014 )ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตฯ อารยธรรมอีสานใต้

วันนี้ 20 ก.ย.60 เวลา 08.30 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตฯ อารยธรรมอีสานใต้ โดยมีนายมุรธาธีย์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้กรุณาให้ผู้แทนหน่วยงานที่เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนุนงบประมาณพัฒนาการท่องเที่ยวต่อที่ประชุมด้วย โดยนายกเทศมนตรี ต.บัลลังก์ ได้เสนอยุทธศาสตร์ “อำเภอโนนไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเมืองลุ่มน้ำลำเลียงไกร ” ใน 2 กลยุทธ์ 10 โครงการ วงเงินกว่า 40 ล้านบาท ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาด้วย ณ โรงแรมสุรินทร์มาเจสติค อ.เมือง จ.สุรินทร์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตฯ อารยธรรมอีสานใต้

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 17:06 น. โดย super