1009 )ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (2561-2564)

วันนี้ 31 ส.ค.60 เวลา 09.30 น. นายมุรธาธีย์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 ในโอกาสนี้ นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาบรรจุแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เสนอ (โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะประชุมหารือส่วนเกี่ยวข้อง ใน 4 ก.ย.60) ในงบปี 2562 รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ณ โรงแรม วี-วัน อ.เมืองนครราชสีมาประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (2561-2564)

ข่าว ณ วันที่ 31 ส.ค. 60 เวลา 16:30 น. โดย super