“โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565

       

          วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการทำกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร – โคกสวาย ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปี 2565

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.พ. 65 เวลา 14:03 น. โดย ทต.บัลลังก์