โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าว ณ วันที่ 24 มี.ค. 66 เวลา 14:59 น. โดย ทต.บัลลังก์