โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระตะเฆ่หิน หมู่ที่ 15 ถนนสายกลางบ้าน เริ่มต้นจากศาลตาปู่ – ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย