โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านโนนเจดีย์พัฒนา หมู่ที่ 19

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย