โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองโพ-ป่าโคกเพชร (ต่อจากเดิม) บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ 16

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย