โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านน้อย – บ้านบัลลังก์ (ช่วงบ้านบัลลังก์) เริ่มจากหน้าโรงเรียนไปทางบ้านน้อย บ้านบัลลังก์ ม. 11

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 15:08 น. โดย