แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 13:54 น. โดย ทต.บัลลังก์