ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการสถานีพลังงานชุมชนเทศบาลตำ บลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา (ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์) จำ นวน ๔ ระบบ ตำ บลบัลลังก์ อำ เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 9:47 น. โดย ทต.บัลลังก์