เสนอความต้องการฯจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่างๆ ทั้งแบบน้ำใต้ดินและแบบเคลื่อนที่ได้ให้กลุ่มเกษตรกร

เทศบาลตําบลบัลลังก์ จะเสนอความต้องการฯจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่างๆ ทั้งแบบน้ำใต้ดินและแบบเคลื่อนที่ได้ให้กลุ่มเกษตรกร รวมทั้ง ระบบสูบน้ำฯ สำหรับประปาหมู่บ้าน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) โดยประชุมชี้แจงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเกษตรกรในวันอังคารที่ 14 พ.ย.66 ณ ทต.บัลลังก์ เพื่อรวบรวมความต้องการของเกษตรกรบันทึกลงในระบบ Thai Water Plan (TWP) และเสนอขอไปยัง สทนช. ภายใน 18 พ.ย.66 (ทราบผลอนุมัติ 7 ก.พ.67) กลุ่มฯที่เสนอขอเมื่อ 12 พ.ย.66 ของกระทรวงพลังงาน สามารถขอใหม่จาก สทนช. ได้
ข่าว ณ วันที่ 13 พ.ย. 66 เวลา 10:02 น. โดย ทต.บัลลังก์