ายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกิน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการป้องกัน ควบคุม ระงับการระบาดโรคลัมปีสกิน ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานฯ ณ ศูนย์พัฒนาศุณภาพชีวิตฯ

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานฯ ได้นำน้ำยาสำหรับฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกินมอบให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สำหรับนำไปฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะตามวงรอบในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคฯ และรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง ครอบคลุมเกษตรกร 296 ราย โค 2,798 ตัว,กระบือ 60 ตัว,แพะ 50 ตัว และสุกร 20 ตัว ในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.ค. 64 เวลา 15:15 น. โดย ทต.บัลลังก์