โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว ณ วันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 10:13 น. โดย ทต.บัลลังก์